X
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

כדורים צבוענייםשירות מותאם לקהילה האתיופית

שת נשים משוחחות

שירות דיור מוגן לבודדים הניתן לאדם בהתאם לתרבות מוצאו, לשפתו, ולמאפייניו התרבותיים.

מטרתנו לוודא שפערים תרבותיים לא יהוו חסם לקבלת שירות בקרב זכאים הזקוקים לו.

השירות ב"ידיד נפש", המותאם תרבותית ליוצאי העדה האתיופית, כולל צוות מתאמי שיקום ומדריכים יוצאי העדה ודוברי השפה. השירות ניתן מתוך התפיסה שצוות רב-תרבותי, בעל ידע מעמיק ונרחב יותר באשר למאפיינים התרבותיים של יוצאי העדה, יוכל להבין ולזהות את הצרכים וכן לתווך בין המתמודד ומשפחתו ובין הגורמים בקהילה שבהם המתמודד יכול להיעזר.

ליווי מתמודדי הנפש יוצאי אתיופיה מתמקד ברבדים שונים בכדי לתת את המענה הנכון והמותאם לכל אחד מהפונים, ובמטרה לסייע להם לקדם את תכניות השיקום האישיות שלהם.

עקרונות העבודה בליווי מתמודדי נפש המותאמים לדוברי אמהרית הם:

רובד תקשורתי: השפה הינה גורם חשוב ביותר בשיקום. תקשורת יכולה להתקיים רק אם קיימת אפשרות לדו-שיח שוטף בין מתאם השיקום והמתמודד. צוות שיקום דובר השפה, המצוי בניבים ובמושגים המילוליים, עשוי לבסס יחסי אמון ולגשר על פערי התרבות הקיימים.

מאפיינים תרבותיים: העבודה עם מתמודדים יוצאי אתיופיה מורכבת מאוד ולכן יש חשיבות רבה לידע וללמידה של הרקע התרבותי. זאת במטרה לזהות ולהבין את הקשיים התרבותיים העולים בפגישות, ועל מנת לתת מענה נכון בזמן הנכון.

אופי ומבנה התא המשפחתי של המתמודדים: בעבודה עם מתמודדי נפש יוצאי אתיופיה הליווי מתייחס לכלל המשפחה, ואינו מתמקד רק במתמודד עצמו. יש ללמוד ולהבין את המעמדות של בני המשפחה החיים בבית, ולהיות נכונים לעזור למשפחה על מנת לקדם את תכניות השיקום של המתמודדים שאנו מלווים.

הבנת קודים תרבותיים: במקרים רבים אנו עדים למתמודדים יוצאי אתיופיה שאינם מביעים עצמם או חושפים את רגשותיהם בפני אדם אחר, זר ושאינו זר, ועל כן חשובה עבודה מותאמת תרבות.

ליווי טרום סל שיקום: כחלק מההבנה כי תחום בריאות הנפש, והזכויות הנלוות לו, לרוב אינו נגיש לקהילת יוצאי אתיופיה, אנו מוצאים לנכון לסייע לגורמים קהילתיים אשר מלווים מתמודדים עוד בטרם קבלת סל השיקום. הסיוע  כולל מתורגמנות, ייעוץ לגורמי טיפול בנושאי סממנים תרבותיים והסברה על הזכויות והאפשרויות של קהילת יוצאי העדה.

אנו מאמינים כי התקדמות של תהליך שיקומי נכון עם מתמודדי נפש יוצאי אתיופיה, יכולה להתקיים רק אם קיימים הבנה ושיתוף פעולה בין המתמודד ומתאם השיקום. מלבד זאת, ההכרה בקודים התרבותיים הייחודיים של מתמודדי נפש יוצאי אתיופיה, ויכולתנו לגלות רגישות כלפיהם, היא המפתח לבניית קשרי אמון בין הצוות מתאם השיקום והמשתקם ומשפחתו. יצירת האמון הינה שלב הכרחי בהנעת תכניות השיקום ובקידומן.

דילוג לתוכן