X
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

סל שיקום בבריאות הנפש

סל שיקום בבריאות הנפש

סל שיקום הינו סל תמיכה למתמודדי נפש הניתן על ידי משרד הבריאות, וזאת בהתבסס על נתונים ותנאים לזכאות לסל התמיכה. מטרתו העיקרית היא תמיכה וסיוע למתמודדי נפש בכל תחומי החיים על מנת שיוכלו להשתקם ולחזור לתפקוד.

החוק לשיקום נכי נפש בקהילה נחקק ביולי 2000 תש"ס ונכנס לתוקפו בינואר 2001 תשס"א.

מטרת החוק : "לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי נפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים , תוך שמירה על כבודם ברוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. החוק נועד  לאפשר לאנשים שיקום בתחומי הדיור, התעסוקה, ההשכלה, ההכשרה המקצועית, החברה ושעות הפנאי" (חוק השקום, 2000).

השיקום הינו תהליך עבודה משותף עם המשתקם לקראת שילובו בקהילה, תוך שאיפה לאפשר רכישת מיומנויות לקראת ניהול חיים באופן עצמאי בהתייחס להתקדמות האישית והייחודית שלו.

התהליך מיושם באמצעות בניית תכנית שיקומית רב שלבית הכוללת קביעת מטרות לטווח ארוך ויעדים לטווח קצר. התוכנית נבנית בשותפות המשתקם ומתעדכנת בהתאם להערכה תקופתית.

מי זכאי לסל שיקום?

 • סל השיקום נותן מענה לנכי נפש שמלאו להם 18 שנה, אשר הוכרו כבעלי נכות רפואית בשל הפרעה נפשית בשיעור של 40% לפחות, שנקבעה לפי סעיפים 33 או 34 בתוספת לתקנות לקביעת אחוזי נכות.
 •  סל השיקום נותן מענה לאנשים המגלים רצון לשיקום ושנמצאו מתאימים למסגרות השיקום המקובלות בקהילה.

מי לא זכאי?

 • בעלי נכות נפשית של המוסד לביטוח לאומי בשיעור נמוך מ- 40%.
 • אוכלוסייה המכורים לסמים ואלכוהול.
 • אוכלוסיית נכי הנפש אשר איננה מתאימה להשתלב בשירותי השקום בגין הפרעות התנהגות אשר עלולות לחבל במערכת.

כיצד תממשו את זכויותיכם בפשטות

המצפן לזכויותיך

שלב ראשון: קביעת אחוזי נכות:

ישנן 2 דרכים מרכזיות למימוש הזכות לגשת לסל שיקום:

1. מסלול ביטוח לאומי: הליך זה מטרתו לקבוע את אחוזי הנכות הנפשית באמצעות פניה רשמית לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, כולל קצבת נכות וכן זכויות נלוות נוספות הרלוונטיות לתביעה.

2. מסלול אישי: מסלול עוקף ביטוח לאומי. מיועד למי שאינו מעוניין להיות מוכר כנכה על ידי הביטוח הלאומי. פניה זו מאפשרת לבקש רק את השירותים של סל השיקום ואין להם כל קשר למוסד לביטוח לאומי. יש למלא טופס פנייה אישית הנמצא באתר של משרד הבריאות, למלא אותו ולקבל אישור פנייה לאחד מהפסיכיאטרים ברשימה של הפסיכיאטרים המורשים.

שלב שני: פנייה לוועדת השיקום המחוזית:

הפנייה לוועדת סל שיקום

שלב זה מתמקד בתוכנית הפעולה הנדרשת על מנת לסייע בהכנת המועמד לקראת וועדת השיקום. לצורך כך, יש לייצר תכנית שיקומית מסודרת- כזו המתאימה לרצונותיו ויכולותיו של המתמודד, בטרם תוגש לוועדת השיקום האזורית.

במסגרת הליך זה, יכול מתמודד נפש לפנות לגורמים שונים ומוכרים שיכולים לסייע לו בבנייתה של התוכנית השיקומית והגשתה בהמשך לוועדה.

אדם יכול לפנות בעצמו, באמצעות משפחתו או באמצעות גורם מטעמו, כגון: קופת החולים, המחלקה לשירותים חברתיים, בית חולים פסיכיאטרי, מרפאה לבריאות הנפש, מרכזי הייעוץ למשפחות. אופניה למטפל פרטי: עו"ס, מרפא בעיסוק, פסיכיאטר, פסיכולוג, אח מוסמך. גורמים אלה יסייעו בבניית התוכנית לקראת השלב הבא- הגשת תכנית השיקום לוועדת השיקום האזורית.

 • על המטפלים השונים, במרפאות, בבתי החולים, בלשכות לשירותים חברתיים ובטיפול הפרטי, לבחון אם המטופלים שלהם יוכלו להפיק תועלת משירותי השיקום.
 • במידה וכן, עליהם לעבוד עימם על בניית נכונותם לשיקום ובהמשך התהליך על הכנת פנייה לוועדות השיקום האזוריות.
 • בוועדות השיקום נתפרות תכניות השיקום האישיות לחליפה המתאימה לאדם. השירותים מותאמים לצורכי האדם ולא האדם מותאם לשירות הקיים.
 • לאחר קביעת תכנית השיקום, אמורה הוועדה לעקוב אחר מידת השתלבותו של המתמודד בתוכנית השיקום ואחת לשישה חודשים עליה לבדוק אם התוכנית שנקבעה מתאימה לצרכיו.
 • הוועדה גם רשאית לשנות את התוכנית בכל עת, על פי בקשת מקבל השירות או מי מטעמו, או על פי המלצת עובד מקצועי.
 • ניתן לערער על החלטות הוועדה בפני וועדות ערר מחוזיות.

שלב שלישי:  קבלת שירותי סל שיקום ומימושו

לאחר קבלת האישור הסופי של וועדת השיקום האזורית, ניתן לבחון ולבחור את המסגרות המתאימות או המועדפות לתחילת יישומה של תכנית השיקום כפי שאושרה, ולהתחיל לקבל שירותי סל שיקום.

ליישום שירותי סל שיקום יש לפנות תוך חצי שנה מיום קבלת האישור של הוועדה לחברה, עמותה המספקת את שירותי הסל למתמודד.

מערך שירותי השיקום:

דיור נתמך בקהילה:

הוסטל כוללני/קהילה תומכת: ליווי רפואי, שיקומי ותעסוקתי.

הוסטל מתוגבר: ליווי שיקומי ותעסוקתי.

הוסטל מתוגבר לצעירים: לגילאי 25-18.

דירות קבוצתיות: בית בו מתגוררים יחד כמה מתמודדים בעלי יכולת תפקוד גבוהה יחסית.

מנהלים את הבית וחיים באופן עצמאי. מקבלים ליווי של מתאם שיקום ומדריך ברמת אינטנסיביות

נמוכה יותר. הליווי מחולק ל-3 רמות ליווי:

דיור מוגן מתוגבר: ליווי יומיומי של צוות שיקום.

דיור מוגן: ליווי 3-2 פעמים בשבוע של צוות שיקום.

דיור מוגן לוויין: ליווי 2-1 פעמים בשבוע של צוות שיקום.

דיור מוגן לבודדים: מיועד לאנשים המתגוררים בביתם בסביבתם הטבעית וגם כאן מחולק לשלוש רמות בהתאם לצורכי המתמודד ותלוי גם במידת שיתוף הפעולה שלו. יתכן ונתרשם כי האדם זקוק לרמה גבוהה של ליווי, אך הוא מתקשה לשתף פעולה ולכן הליווי יהיה ברמה נמוכה יותר.

סל שיקום ותעסוקה:

מועדון תעסוקתי: שירות המשלב הקניית מיומנויות חיים ותעסוקה.

מפעל מוגן: שירות תעסוקה שיקומית מוגנת.

תעסוקה מעברית: השתלבות קבוצת מתמודדים בתוך תעסוקה בשוק החופשי בליווי מדריך.

תעסוקה נתמכת: שירות המסייע להשתלב בעבודה בשוק החופשי בליווי מלווה מקצועי.

פיתוח יזמות: שירות ליווי לצורך פיתוח עסק עצמאי. מוגדר כמפעל מוגן.

בעלי ידע מניסיון: צרכנים נותני שירות: תכנית ייחודית המציעה מערך ליווי תעסוקתי מומחה. הליווי נועד לתמוך,

לקדם ולאפשר את שילובם המוצלח, בעבודה של אנשים עם ידע מניסיון אישי, כעובדי שיקום וטיפול מן המניין,

בכל מגוון התפקידים במערך שירותי הבריאות והרווחה.

עמיתים לזכויות: התכנית מסייעת למתמודדים ולבני משפחתם במימוש הזכויות המגיעות להם וכן מסייעת

לאנשי מקצוע ולנותני שירותים לתת שירות נגיש ושוויוני.

תכניות לצעירים: שירות לאומי, שירות צבאי.

חברה ופנאי:

מועדונים חברתיים: שיפור מיומנויות, קשרים וכישורים חברתיים, מתן אפשרות לשעות פנאי ולבילוי.

תכנית עמיתים: פרויקט משותף של משרד הבריאות והחברה למתנסים. השתלבות בחוגים בקהילה תוך ליווי ותמיכה

של איש מקצוע.

יאללה מבלים אחרת, מבלים פלוס: קיום מפגשים חברתיים מגוונים, על מנת להגביר עצמאות חברתית,

עשייה מהנה ומשמעותית בשעות הפנאי, השתלבות ומעורבות בקהילה וחוויה חברתית חיובית באופן נורמטיבי.

השכלה:

השלמת 12 שנות לימוד.

תכניות העשרה.

השלמת בגרויות.

השכלה אקדמאית נתמכת.

מכינה ללימודים על תיכוניים.

חונכות שיקומית: שירות ליווי 3 שעות שבועיות  על מנת לחזק מיומנויות חברתיות והשתלבות בקהילה.

סומכות שיקומית: שירות סמך: 2-10 שעות שבועיות, לחיזוק התפקוד היומיומי בבית ובסביבה.

שירות סומכות ממוקד בסיוע בתפקוד אישי יומיומי: לבעלי תפקוד בסיסי לקוי ביותר על רקע מחלת הנפש,

או בנסיבות מיוחדות.

תאום טיפול: השירות נועד לסייע לאנשים המתמודדים עם אתגרים נפשיים להשתלב בקהילה ולממש את

הפוטנציאל האישי שלהם, בהתאם לרצונם. הליווי מתמקד בבניית תכנית שיקום פרטנית והכוונה ליישומה,

תוך זיהוי המשאבים העומדים לרשותו של האדם והאתגרים העומדים בפניו. השירות מוכוון להניע את האדם

להיות שותף פעיל בהגדרת מטרותיו האישיות והשגתן.

שירותים משלימים:

טיפולי שיניים: טיפולים הניתנים אחת ל-5 שנים, ללא תשלום. הטיפולים ניתנים במרפאות עמן יש הסדר עם

משרד הבריאות. רצוי  להשתמש בתוכנית זו כאשר ישנו צורך בטיפול יסודי ומעמיק.

סיוע פרטני: עד 3500 ₪ אשר ניתן למתמודד אחת ל-5 שנים במטרה לרכוש ציוד  שיאפשר לו רמת חיים מתאימה

ויסייע לו בתהליך השיקומי.

מרכזי ייעוץ ותמיכה לבני משפחה: מתן תמיכה, ליווי, ייעוץ ותיווך לקראת התמודדות מקדמת יותר של

בן המשפחה. השבת היכולת התפקודית של המשפחה. מציאת הכוחות הפנימיים להתמודדות.

עזרה בשימוש במשאבים חיצוניים תומכים ומסייעים.    

  

זקוקים למידע נוסף בנושא סל שיקום? רוצים להתייעץ בנושא? צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן